Jak v reálu vypadá vodní zdroj?

Co musí zdroj splňovat za podmínky, aby se mohl používat pro zásobování pitnou vodou


Vodní zdroj je ve skutečnosti štěrkopísková vrstva, která je zespoda chráněna skalním podložím a nad sebou má ještě dvě další vrstvy. Obě jsou dvou- až třímetrové; jedna je z jílu, druhou tvoří suť. Sedimentační vrty o průměru jednoho metru (na pozemku je jich osm), procházejí touto štěrkopískovou vrstvou do hloubky kolem 15 metrů. Jimi se sbírá voda, která pak gravitačním přivaděčem v délce přes 1200 metrů odtéká do rezervoáru pryč ze Smíchova do Radlic. Původně bylo toto vodní dílo (vodním dílem je myšlen vlastní zdroj vody, konstrukce a technologie, které umožňují její využití) vybudováno, aby sloužilo jako přívod technologické vody pro chlazení dieselových agregátů pražského metra, nikoli jako zdroj pitné vody.


Aby se tato voda mohla používat jako pitná, je potřeba splňovat přísné hygienické požadavky – voda musí mít vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví, a nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity a látky jakéhokoliv druhu v počtu nebo koncentraci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví. Parametry pitné vody stanovuje vyhláška, která také určuje minimální četnost odběrů vzorků pitné vody.


Vodní dílo nyní jako zdroj pitné vody sloužit nemůže, protože stále nebyla stanovena ochranná pásma, zdroj není ani evidován na Ministerstvu životního prostředí. Nebyla ani provedena dynamická čerpací zkouška, která by ukázala kvalitu vody i vydatnost vodního zdroje – pokud se voda kompletně vyčerpá, není známo, jak rychle se obnoví a zda nedojde k průsaku z blízkého ramene Vltavy, který by kvalitu vody ještě výrazně snížil.


Přesto se developer snaží dohodnout s městem – nabízí pozemky pásma kolem vrtů rady předat městu za symbolickou cenu, aby městu zůstal zachován přístup k vodnímu dílu z povrchu. Stavební plány počítají s vyhlášením ochranných pásem a výstavba je navržena tak, aby k ohrožení vodního zdroje nedošlo. V tuto chvíli je tedy rozhodnutí v rukou Vodohospodářského úřadu, který by měl rozhodnout, zda jde o potenciální zdroj pitné vody – pak je potřeba vyhlásit ochranná pásma. Pokud půjde nadále o technickou vodu, ochranné pásmo se nevyhlašuje a stavební uzávěra na pozemcích pak postrádá smysl.